Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Den 9.srpna  1895 je dnem založení  Hasičského  sboru v Novém Hrozenkově.Zakládající  dobrovolní členové neměli vůbec jednoduchý  a často i nebezpečný úkol.Tehdejší starosta obce Josef Orság,podpořil s radou,finanční částku na zakoupení ruční  pístové stříkačky taženou koňmi a 200 metrů hadic.Roku 1895,při požáru v Horňansku,jeden ze zakladatelů požárního sboru v Novém 

                                                                                                                                                                         

Obrazek

Vilém Weisshammer

 

 

Hrozenkově učitel Vilém Weisshammer,viděl nedostatky v obsluze stroje a zdolávání ohně.Tehdy přišel na myšlenku založit cvičící jednotku,která se bude učit a zdokonalovat práci se stroji.V roce 1898 byla zakoupena 2 motorová stříkačka od firmy STRATÍLEK v Čechách .Později se zakoupila motorová stříkačka PS-8 a v roce 1949 byla nahrazena

 

 

Obrazek

 Motorová stříkačka PS-8

 

 stříkačkou PS-16 na podvozku.Veškerá technika musela být také někde uložena,proto byla započata stavba první požární zbrojnice roku 1900.Do té doby byly stroje umístěny v pronajatých prostorách  u rodiny Orságu.

 

 

Obrazek

 

Sbor hasičů z Nového Hrozenkova roku 1941:

Z leva -dole sedící: František Col, Josef Vrážel

-na židlích: Michálek Petr, Pekař Josef, Orság Josef, Michálek Jan, Pšenčík František, Příhoda Petr, Koňařík Lukáš, Michálek Josef, Vrážel Josef, Augustín Zapalač

-stojící : Chromčák Pavel, Hrtus Pavel, Kopecký Antonín, Vrážel František, Orság Cyril, Burda Al., Dujka František, Minarčík František, Orság Rud., Orság Vitězslav, Jašek Karel, Juřena František, Provázek J.

-nejvyšší řada: Vrážel Jan, Kalinec Al., Měrka František, Minarčík František, Provázek Josef, Michálek František, Orság František, Orság Jan, Vrážel Josef

Základní kámen na druhou požární zbrojnici byl položen roku 1949.

 

 

 

Obrazek

Položení základního kamene na 2. hasičskou zbrojnici r.1949

 

 

 

  I přes 1. i 2. světovou válku si sbor zachoval akceschopnost.Po době válek se začala práce ve sboru aktivizovat a aktivní práce dobrovolných hasičů v Novém Hrozenkově,trvá  do dnes ,například organizace a zúčastnění se na soutěžích,námětových cvičení,pořádání kulturních a společenských akcí (dětský maškarní karneval,mše za SVATÉHO FLORIÁNA,zajištění občerstvení na pouť).

SDH Nový Hrozenkov je stále aktivní a vždy připraven k výjezdu.

  

Za  celou dobu působnosti obhospodařovala náš sbor tato hasičská vozidla:

  1. GRUP-škoda 1t
  2. HORCH
  3. AUSTIN
  4. ZIL-ruská cisterna o obsahu 3tisíce l.vody
  5. TATRA 805
  6. S5T-valník

V současné době máme:

CAS 32 148

AVIA 30a

 

 

 

 Na funkci starosty se podíleli:

 

Josef Orság(Bitalovský) 1895-1906
Fantišek Orság(Pavlovský)                                    1906-1916
Josef Frydrych                                            1916-1940
F.Tkadleček                                          1940-1945
Petr Příhoda                                                1945-1967
Augustím Valigura                                     1967-1971
Lukáš Koňařík                                          1971-1976
Miroslav Kyjovsky                                   1976-1977
Jaroslav Jež                                               1977-1978
Vojtěch Uherek                                         1978-1980
Lukáš Koňařík                                          1980-1985
Emil Orság                                                1985-1989
Vráželová Ludmila                                   1989-2005
Kysučanová Jana                                     2005….doposud

 

        Velitelé:

 

Vilém Weisshammer                                                         1895-1915
F.Orság                                                                              1916-1935
Jan Burda                                                                          1935-1961
Jan Michálek st.                                                                1961-1965
F.Michálek                                                                        1965-1977
Vojtěch Leskovjan                                                            1977-1979
Jaroslav Jež                                                                       1979-1995
Vladimír valíček                          1995-2000
Karel Čaník                                                                       2000…doposud

 

 

Jsem kronika

   Dobře se do mě zaposlouchejte:

   Na mém čele je symbol mé příslušnosti-erb a název  obce Nový Hrozenkov. Můj rodný list pochází z 19.srpna 1895 a u mého zrodu stálo několik novohrozenkovských  „kmotrů“,k nimž hlavně patřil učitel Vilém Weishamer a další občané :Jos.Orság Bitalovský, Jakub Orság Planisky ,Pavel Orság Pavlovský,Josef  Orság Vranecký,Ant. Orság Tonek,Josef  Vrážel Jančík,Petr Jochcec Rakoš ,Petr Milálek,Petr Příhoda,Lukaš  Koňařík Patroha,Jan Burda,Josef Stupka,F.Mynář,Lukáš Koňařík st.,Jan Liďák ,Karel Jašek st.,Tomáš Divín,Lukáš Orság Vávra,F.Žuja učitel,F. Pšenička učitel.,Josef Frydrich učitel,Jakub Tkadleček,Karel Krčma,F. Vrážel,F. Pšenčíkst.,F.Tkadleček st.,Lukaš Koňařík Závodí,Amelie Burdová,Bedřich  Pauspertl,Miroslav Kyjovský,Jan Orság Dujka,Josef Valíček,F.Michálek,August Valigura a další… Už při mém „narození“ dostala jsem do vínku heslo:“Bohu ke cti,bližnímu ku pomoci“.Přečkala jsem všechny dětské „nemoci“,mladá léta,dospělost a dorůstám do svých 1l3et.V mých zápisech je zachycení historie obce, jejž  jméno pochází od „Rozíny“dcery majitele vsetínského panství.Pečeť obce pochází z roku 1751.V kronice se i vpád u Tatarů do našich krajů,jejich řádění a vypalovaní vesnic.I běžné požáry  ničily dřevěné stavby pokojných občanů novohrozenkovskaPsal se rok 1894,tedy před 95 lety.Starosta obce Josef Orság ,hodlal zmírnit vznik požáru a dal zakoupit 2 ruční stříkačky  na 200 metrů hadic jako první část mé výbavy.Avšak  v době potřeby se zjistilo ,že nikdo neumí s mou“výbavou“pracovat a stroje obsluhovat.Tyto nedostatky hodlal odstranit můj první „kmotr“ Vilem Weishamer a sestavil četu k obsluze těchto strojů.Jeho slova  padla na úrodnou půdu ,myšlenka se 40 přítomným se zalíbila  a vytvořili četu,podle vzoru některých jiných míst.-Vraťme se však ještě  k mému „mladí“,k mým začátkům .Postupně pořízeny plátěné i soukané obleky,přilby,lana a roku 1903 dokončeno  moje samostatné bydlení-stará zbrojnice do roku  1957.Do mé výbavy přibyly :dvoukolová a čtyřkolová stříkačka,160 metrů hadic,16 kožených košů na nošení vody,1dvoudílný posunovací žebřík,další žebře a háky,42sekyrek,6náčelnických signálek.Na zakoupení mé výbavy obdrželi moji  vydržovatelé od zemského fondu za 10 let asi 1000 korun rakouských .Třebas chudá ,sloužila jsem svým Hrozenkovjanům poctivě,ve skromnosti a přečkala jsem rakouské mocnářství i dobu 1.republiky..Moji“kmotři působili  v době spojení „trůnu a oltáře“při  všech  slavnostech v obci ,takový byl tehdy zvyk.V roce 1906 jeli naši dva zástupci  na velký zájezd až do Krakova.Moje činnost se rozšířila i na zdravotní službu,kterou  konali za podpory místního lékaře a starosty obce Edm.Hawerlanda.V době 1.světové války  nastoupilo 22 bratří do vojen.službu,mnozí se nevrátili,jiní vstoupili do legií.Po roce 1918 se rozvíjel dále život svobodné vlasti.Pod vedením učitele byl založen 24 členný hudební kroužek.Život šel dál,v roce 1928 zakoupena první motorová stříkačka,na kterou se konala sbírka mezi občany od 1Kčs. do 10Kčs.V roce 1930 dostává  pož.sbor povolení provozovat kino v obci.Doba okupace a průběh války poznamenaly můj vzrůst.Několik mých členů utvořilo tajně obranné družstvo požárníku .Po 6 leté  porobě přišlo toužebně očekávané oslovení obce 4.5.1945.Radost z osvobození se projevila veselicí na 50 výročí“Benátská noc“ .V roce  1946 zakoupeno auto Krupp a byly vykonány  přípravy k stavbě požárního domu.Položení základní ho kamene 10.8.1949.Výbava byla rozšířena o další vozy :Austin,T805,ZIL,Gaz,Aro.Bylo dbáno i na proškolování členu a na konaní  soutěží všeho druhu,zvláště známá byla od roku 1972“Zlatá sekerka“Členové se plně zúčastnili stavby nákupního střediska.Několik členů,pomáhají při  oslavách MDŽ  kde i děti pod vedením Lud.Vráželové předvádějí kulturní vložku v prvomájových oslavách osvobozeni obce.

Období 1983:Pro  2 sbory v obci čerpáno 25.400Kčs

Naše dveře jsou vám vždy otevřeny…

Kronika požárního sboru v Novém Hrozenkově.

 

 

 

 

       Opis z originálu zaslaného z Prahy